Overzicht

Coornhert Gymnasium uit Gouda is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een Afdelingsleiders bovenbouw en middenbouw.

De afdelingsleider is verantwoordelijk voor een (aantal) bouw-overstijgende portefeuilles, draagt zorg voor de coördinatie en voortgang van de onderwijsactiviteiten binnen de eigen bouw, geeft leiding aan verschillende typen leraren, neemt initiatieven
die structureel bijdragen aan de samenwerking en de onderwijsontwikkeling binnen de schoolorganisatie, geeft als leraar onderwijs aan leerlingen, betrekt de omgeving bij de gedragsbeïnvloeding van de leerling en is op ervaren niveau actief in de beheersing,
verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en – didactische kennis en vaardigheden. Een van de afdelingsleiders wordt aangemerkt als plaatsvervangend rector.

Sollicitatieinformatie

Procedure
1 maart: sluitingstermijn insturen sollicitaties (motivatiebrief en cv); digitaal via Meesterbaan.nl, ter attentie van de heer J.P.M. van Hoof, rector. Vermeld daarbij in ieder geval of u solliciteert naar de functie afdelingsleider middenbouw, of afdelingsleider
bovenbouw en voor welk(e) vak(ken) u onderwijsbevoegd bent.

15 maart-25 maart: sollicitatiegesprekken met de BAC die de rector zal adviseren.
De BAC bestaat uit een afdelingsleider, twee medewerkers, een ouder een twee leerlingen..
De gesprekken met de afdelingsleiders vinden plaats in aanwezigheid van de rector die als toehoorder aanwezig is bij het gesprek en nagesprek.

Externe kandidaten voor de functie van afdelingsleider voeren tevens een gesprek met twee afgevaardigden van de sectie, waarvan de kandidaat deel uit zou gaan maken, om de BAC te adviseren over het docentschap.

21 maart-25 maart indien gewenst: verdiepingsgesprek met de rector met benoembare kandidaten, waarbij ook de mogelijkheid van een ontwikkelassessment wordt besproken.

1 april of zo snel mogelijk na deze datum: benoemingsbesluiten rector.
 

Over Coornhert Gymnasium

Het Coornhert Gymnasium is een toekomstgerichte en innovatieve school waar leerlingen en medewerkers zich thuis voelen. Het homogene en kleinschalige karakter van de school speelt daarbij een belangrijke rol. Het Coornhert Gymnasium biedt de leerlingen een breed scala aan vakken. Werken en leren in de digitale wereld en met nieuwe technologieën vormen de kern van het toekomstgericht onderwijs. Daarbij organiseert de school binnen en buiten de lessen uitdagingen die leerlingen de gelegenheid bieden ook hun andere talenten te ontplooien.

Naast kennisoverdracht besteedt het Coornhert Gymnasium aandacht aan het ontwikkelen van de leerling als persoon, met vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor een succesvolle universitaire studie. Ook besteden wij bewust aandacht aan de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen.

Waar mogelijk worden culturele lijnen van de klassieke oudheid naar onze tijd doorgetrokken, waarbij ook de klassieken uit de andere Europese culturele tijdperken aan bod komen. Leerlingen leren zich open te stellen voor andere denkwerelden.
Het Coornhert Gymnasium is een ontwikkelingsgerichte organisatie die enerzijds voor docenten en leerlingen de noodzakelijke rust biedt om het werk goed te kunnen doen (goede roosters, optimale faciliteiten, een adequate indeling van het gebouw) en anderzijds leerlingen en docenten vrij genoeg laat om zich individueel te ontplooien. Het Coornhert Gymnasium zoekt steeds naar de juiste balans tussen structuur en flexibiliteit en streeft naar de acceptatie van de consequenties.

Het Coornhert Gymnasium is onderdeel van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda (StOVOG), een zelfstandige stichting met drie openbare scholen in Gouda. Het Coornhert Gymnasium heeft zich ook verbonden aan de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG). Een samenwerking-verband tussen de zelfstandige gymnasia in Nederland.

Visie Coornhert Gymnasium
Een leerling leert op het Coornhert Gymnasium in toenemende mate zelfstandig, met succes, en onder begeleiding van inspirerende, competente en professionele medewerkers in een gymnasiale, uitdagende, veilige leeromgeving.

Solliciteer