Overzicht

Haarlemmermeer Lyceum uit Hoofddorp is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een Senior Teamleider leerjaar 1 en 2.

De functie
De senior teamleider leerjaar 1 & 2 is verantwoordelijk voor het onderwijs van leerlingen in de brugklas en het tweede leerjaar en geeft leiding aan een team van ongeveer 25 medewerkers. 

Werkzaamheden en resultaatgebieden 
De senior teamleider vertaalt het op school- en locatieniveau vastgestelde beleid naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor zijn afdeling en stemt daarop de organisatorische inrichting van de afdeling af. Hij/zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het (dalton)onderwijs in zijn/haar afdeling en voor de bereikte resultaten. Hij/zij draagt zorg voor de totstandkoming en de realisering van de teamplannen van zijn/haar afdeling, waarin de jaarlijkse verbeterdoelen zijn vastgelegd. Specifiek is hij/zij verantwoordelijk
voor de werving en daarin de contacten met primair onderwijs en verdere ontwikkeling van dalton in de onderbouw.
De teamleider leerjaar 1 & 2 stuurt op het beperken van uitstroom of afstroom van leerlingen naar een lager onderwijsniveau. Het verzorgen van een beperkt aantal lessen kan onderdeel uitmaken van de taak. Hij/zij stuurt projecten en activiteiten aan die uitvoering
geven aan het in het schoolplan vastgelegde beleid. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers van zijn afdelingsteam, helpt hen hun ontwikkeling af te stemmen op de doelen van de school en voert daartoe met hen functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hij/zij
behartigt binnen zijn afdeling eveneens de personele zorg en de werving en selectie van nieuw personeel. Bij alle beleidsmatige en uitvoerende taken aangaande zijn/haar afdeling is hij/zij medeverantwoordelijk voor de afstemming met andere afdelingen. Als
lid van de schoolleiding draagt de senior teamleider bij aan de meningsvorming op schoolniveau. Hij/zij adviseert de directie over de strategische koers van de school en het verder ontwikkelen en vormgeven van het onderwijskundig en pedagogisch profiel van
de school en de daarop afgestemde onderwijsorganisatie. Hij/zij doet dit door het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen. De senior teamleider neemt in onderling overleg een aantal algemene schooltaken op zich ter ondersteuning van de organisatie.
Verder geeft hij/zij actief vorm aan interne en externe communicatie en ondersteunt de directie bij de externe belangenbehartiging en verankering van de school in de regio. 

Functie-eisen 
De senior teamleider beschikt over een brede theoretische en praktische kennis van onderwijskundige processen. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring in een leidinggevende (en/of coördinerende) functie. Aantoonbare managementkwaliteiten kunnen voor die ervaring
een alternatief vormen. Hij/zij heeft aantoonbare affiniteit met onderwijsontwikkeling in het algemeen en bij voorkeur met  daltononderwijs in het bijzonder. Vanuit onderwijskundig en persoonlijk leiderschap zet hij/zij zich in voor een werkklimaat waarin
de professionals maximaal kunnen bijdragen aan de doelen en resultaten van de school. Hij/zij beschikt over een lesbevoegdheid en bij voorkeur over een afgeronde onderwijsmanagement opleiding
 
Persoonlijkheidsprofiel 
De senior teamleider herkent zich in het volgende persoonlijkheidsprofiel: 
Je bent een sterke persoonlijkheid met hart voor de mens in de organisatie. Je kunt goed luisteren, kunt mensen coachen op gedrag en resultaat. Je kunt inspireren en ook confronteren als dat nodig is. Je bent in staat om mensen te boeien, uit te dagen en te
binden. Door jouw communicatieve vaardigheden draag je eraan bij, dat mensen zich gekend en gewaardeerd voelen. Je bent initiatiefrijk, ontwikkelingsgericht, besluitvaardig en duidelijk, en weet ruimte te geven aan mensen aan wie je leiding geeft. Je werkt
vanuit een onderwijsvisie die aansluit bij het beleid van de school en het bevoegd gezag en bent omgevingsgericht. Je bent representatief, accuraat, integer en flexibel. Je kunt aangeven welke specifieke kennis en/of ervaring je kan inbrengen ten behoeve van
de ontwikkeling van het Haarlemmermeer Lyceum. 
 

Sollicitatieinformatie

Wil je solliciteren?
Sollicitaties verlopen uitsluitend via meesterbaan. We zien jouw brief met motivatie en jouw curriculum vitae graag uiterlijk 8 maart 2021
tegemoet. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 11 en 12  maart 2021 (1e ronde) en 18 maart 2021 (2e ronde). Een (ontwikkel) assessment zal deel uitmaken van de procedure. Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van een jaar met
uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Heb je vragen?
Inlichtingen over de vacature kunnen worden verkregen worden via onze administratie, die te bereiken is via: administratie_zr@haarlemmermeerlyceum.nl
 

Over Haarlemmermeer Lyceum

Het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp is een overzichtelijke school met twee locaties (1300 en 900 leerlingen).  
Op de locatie Baron de Coubertin (BdC) bieden we tweetalig onderwijs (m/h/v) en op de locatie Zuidrand is het aanbod Daltononderwijs (h/v). Er is veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten zoals cultuur, sport en projecten.

In 2013 kreeg de school bovendien de LOOT-status. Dit betekent dat het Haarlemmermeer Lyceum toptalenten de mogelijkheid biedt om topsport en onderwijs goed te combineren. Sinds 2017 is het Haarlemmermeer Lyceum ook een gecertificeerde Daltonschool en wij zijn de vierde school in Nederland die gecertificeerd is als TTO school voor mavo/havo en vwo.

Het Haarlemmermeer Lyceum is een openbare school. Het Lyceum wil een school zijn voor alle leerlingen ongeacht hun afkomst, levensovertuiging of geloofsrichting. Alle leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria en die onze normen en waarden, zoals verantwoordelijkheid, tolerantie, rechtvaardigheid en eerlijkheid respecteren zijn welkom. 

 

Solliciteer