Overzicht

Ichthus College uit Veenendaal is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een docent life science – modules programmeren en ICDL informatietechnologie en informatica.

Functie-eisen:
Identiteit:

 • Een hartelijke verbondenheid met de grondslag van de school
 • Een sterk verlangen om onderwijs te geven op de hieronder genoemde thema’s vanuit een christelijke levensovertuiging

 
Opleiding:

 • een relevante onderwijsbevoegdheid op het gebied van informatica of aanverwante vakgebieden dan wel de bereidheid om die te behalen
 • ervaring binnen de IT en de wens om de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs;

 
Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij:

 • kennis heeft van: algemene begrippen uit de ICT, (Web)design, Media, Hardware (Arduino, Micro:Bit, Esp32), Game Design, Programmeren en Databases.
 • veel affiniteit heeft met maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van IT en die weet om te zetten in de lespraktijk van de genoemde vakken;
 • de creativiteit bezit om voor een belangrijk deel de eigen lessen te ontwikkelen en/of bestaand materiaal te arrangeren in samenwerking met collega’s;
 • in staat is om het nieuwe examenprogramma informatica vorm te geven d.m.v. nieuw lesmateriaal;
 • over pedagogische en didactische vaardigheden beschikt;
 • coachende vaardigheden heeft om leerlingen te ondersteunen in zelfstandigheid en samenwerken;
 • innovatieve ideeën heeft over de invulling van het vak.
 • bovengemiddelde kennis en vaardigheden bezit op het gebied van:
  • Microsoft office programma’s (word, excel, powerpoint)
  • Onderwijssoftware zoals Itslearning / SOM
  • Videoconferencingprogramma’s zoals Zoom / MS Teams / Webex

 
Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Uiteraard verwachten wij dat sollicitanten de grondslag van de school, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, van harte onderschrijven en uitdragen. Vanuit
deze basis geven we onderwijs dat past bij onze identiteit en missie: koersvast én grensverleggend.
 

Sollicitatieinformatie

Meer informatie:         
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer C.G. Bok, directeur vwo, telefoonnummer:
(0318) 54 32 10.

Sollicitatie:
Wij nodigen je uit om te solliciteren door dit sollicitatieformulier in te vullen. Dit kan tot uiterlijk tot  en met maandag 8 maart 2021.
Richt je sollicitatie aan de voorzitter van het college van bestuur, de heer ing. J.J. van Dam.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Over Ichthus College

Het Ichthus College staat midden in de samenleving. Eigentijds en met open vizier. Als klankbord voor onze leerlingen om ze te helpen hun keuzes op waarde te schatten.
Binnen onze scholengemeenschap zijn we vooral gericht op de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van onze leerlingen. Voor leerlingen moet op school ‘de nestwarmte’ merkbaar zijn. Maar er is meer.

Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Daar bedoelen we mee dat de school haar grondslag heeft in de Bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften. De levensbeschouwelijke identiteit is merkbaar in de lessen, in de omgang met elkaar en in de gehele schoolcultuur. De medewerkers willen leven, onderwijzen en vormen vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de enige weg ten leven is. In verbondenheid aan Hem willen we als dragers van de identiteit ons werk doen.

Het Ichthus College positioneert zich als een professionele organisatie, waarbinnen goed onderwijs wordt gegeven en ook aandacht is voor meer- en minderbegaafde leerlingen.
Er werken professionals, mensen die verstand hebben van onderwijs, mensen die pedagogisch gevormd zijn. Docenten die met hart en ziel werken met hun kinderen, ze onderwijzen en opvoeden. De totale persoonlijke ontwikkeling van uw kind staat centraal. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om de hun van God ontvangen gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Het Ichthus College staat voor onderwijs dat gefundeerd is op de Bijbel. We zijn op zoek naar  medewerkers, die van harte achter het christelijk onderwijs staan. Medewerkers, die laten blijken, dat de christelijke identiteit er wel degelijk toe doet.
 

Solliciteer