Overzicht

Achterhoek VO locatie bestuursbureau uit Doetinchem is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een Rector Gerrit Komrij College.

Uw uitdaging
U leidt op daadkrachtige inspirerende wijze de organisatie en maakt verbinding tot een vanzelfsprekendheid in de school. U schept een klimaat waarin vanuit vertrouwen gewerkt wordt aan transitie en waarin iedere medewerker er toe doet, zich gehoord en gezien
voelt. U realiseert een school waar medewerkers zich verbonden voelen met elkaar, tegelijk oog is voor verschillen en het belang van de leerling voorop staat. U bouwt de interne organisatie verder uit naar een leergemeenschap met een professionele cultuur
waarin taken, verantwoordelijkheden, verwachtingen en kaders helder zijn.

U geeft sturing aan het ingezette onderwijskundige veranderproces en bent daarin koersvast. U ontwikkelt een gedragen visie voor het Gerrit Komrij College, schept, alles gehoord en gezien hebbende, een helder toekomstperspectief dat op draagvlak kan rekenen.
Goed onderwijs voor de leerling staat voorop.

U werkt vol elan aan de samenwerking in de Oost-Achterhoek en omarmt deze van harte. U ontwikkelt vanuit kansen in gezamenlijkheid onderwijsaanbod voor de toekomst en brengt samen met de rector van Schaersvoorde twee verschillende culturen bijeen met behoud
van de identiteit van de beide scholen. U haalt de banden met Pronova, school voor praktijkonderwijs, aan.

U bent zichtbaar in de school en zoekt actief contact met leerlingen en medewerkers. U omarmt het contact en bent nieuwsgierig naar de (denkbeelden van) de ander. U bent het boegbeeld van de school. Het regionale grensoverstijgende netwerk onderhoudt u, breidt
u uit waar nodig en u werkt actief samen met externe stakeholders. U bouwt aan een duurzame relatie met de Winterswijkse gemeenschap.

U geeft direct leiding aan het management team van het Gerrit Komrij College en bent lid van de directieraad van Achterhoek VO en levert daarin een bijdrage aan de totstandkoming van strategisch beleid. U beheert een majeur beleidsonderwerp.
Profiel

Uit uw curriculum vitae en motivatiebrief blijkt dat u beschikt over:

  • Verbindende kwaliteiten, om samen te werken vanuit vertrouwen;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, waarin transparantie en duidelijkheid tot uiting komen;
  • Een sterke onderwijskundige visie die u vertaalt en uitdraagt naar de medewerkers;
  • Veranderkundige en analytische kennis en ervaring die gedragen beweging creëren;
  • Ruime ervaring als eindverantwoordelijk schoolleider van een complexe brede scholengemeenschap.

In gesprek met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:
➢ Coachend leiderschap: U bent gericht op een dynamische interactie tussen de medewerkers en uzelf. U geeft en ontvangt graag feedback. U stimuleert het leerproces van medewerkers en bevordert de verantwoordelijkheid, eigenaarschap en zelfstandigheid. U merkt
op wanneer uw besluiten bij medewerkers ‘verkeerd vallen’ en besteedt daar aandacht aan. Tegelijkertijd steunt u medewerkers, toont u zich betrokken bij hun werk en weet het beste naar boven te halen.
➢ Transparante communicatie: U beschikt over goede communicatieve vaardigheden, waarbij u een heldere boodschap afgeeft en actief luistert naar de ander. U zegt wat u doet en doet wat u zegt. U hebt oprechte interesse in de ander en beschikt over aantoonbaar
zelfreflectief vermogen.
Profielschets rector Gerrit Komrij College 3
➢ Professionaliteit: U stimuleert de verdere groei naar een professionele lerende schoolorganisatie, waarin schoolleiding en medewerkers werken vanuit onderwijskundig en persoonlijk leiderschap, elkaar aanspreken op inhoud en gedrag en van en met elkaar leren.
➢ Strategisch vermogen: U bent in staat om onderwijskundige vernieuwingen in het voortgezet onderwijs, passend onderwijs en krimp te verwoorden tot een heldere visie. U ontwikkelt de onderwijskundige koers en motiveert medewerkers bij te dragen aan de ontwikkeling
van de school.

Tenslotte vinden wij het belangrijk dat u beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

De functie van rector is opgenomen in het functieboek van Achterhoek VO. De functiebeschrijving kunt u

hier
downloaden.

Sollicitatieinformatie

Leest u in dit profiel een mooie uitdaging die bij u past, stuur dan een motivatiebrief en uw CV tot uiterlijk 5 maart 2021 naar
sollicitaties@beteor.nl.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op: 16, 23 en 29 maart 2021.
Een assessment maakt deel uit van de procedure en is gepland op: 9 april 2021.

Meer weten
Een digitaal informatiepakket kunt u downloaden op de website van Beteor.
Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met Miriam Valk-Koenders van Beteor,
tel.: 06 – 20 74 84 48, e-mail miriam.koenders@beteor.nl.

Over Achterhoek VO locatie bestuursbureau

Achterhoek VO is het bestuur van zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. De stichting verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur.
Achterhoek VO stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van (unieke) voortgezet onderwijsvoorzieningen van goede kwaliteit te realiseren. Elke school heeft daarbij een eigen context, een eigen cultuur en kiest een wijze van werken die daarbij past.
 
De ondersteuningsorganisatie van Achterhoek VO is ondergebracht in het bestuursbureau. Het bestuursbureau is kleinschalig en werkt effectief, staat onder leiding van de directeur bedrijfsvoering (in duo-schap) en is er om het bestuur en de rectoren/directeuren te faciliteren bij het vervullen van hun functie in de vorm van beleidsondersteuning, advies en uitvoering.
 
Kijk voor een eerste indruk van de organisatie op www.achterhoekvo.nl.
 
Demografische krimp
Naar verwachting zal het aantal leerlingen de komende 15 jaar met omstreeks 35% afnemen.

Solliciteer