Overzicht

FlexCollege OPDC SWVZHW uit Den Haag is met ingang van 1 december 2020 op zoek naar een Meewerkend begeleider interne stage.

Interne Stage op het FlexCollege beoogt leerlingen kennis te laten maken met de werkelijke gang van zaken op de werkvloer en zich breed te kunnen oriënteren in de richtingen: Groen, Techniek, Voedingsindustrie, Facilitair, Retail en Dienstverlening; we
benutten zoveel mogelijk schoolinterne processen voor interne stage.

Kerntaken

 • Onder eindverantwoordelijkheid van een coördinator begeleid je de interne stage op het FlexCollege; waar nuttig of nodig werk je actief mee;
 • Je inventariseert de mogelijke stageplekken en communiceert deze naar leerlingen; je stimuleert de leerlingen te solliciteren; je voert voorbereidende en evaluerende gesprekken met leerlingen en plaatst, in overleg met de coördinator, de leerlingen op een
  passende interne stageplek; je ondersteunt de praktijkbegeleiders en hebt zelf ook een (groot) aandeel in het praktijk begeleiden; je werkt volgens het stageprotocol van het FlexCollege;
 • Je begeleidt de jongeren en de praktijkbegeleiders vanuit geloof in groei en succeservaringen en doet dit in een cyclus van voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijstellen; planmatig en pragmatisch;
 • Je voert de relevante administratie en geeft via het lvs input aan de mentoren;
 • Onder leiding van de coördinator ontwikkel je nieuwe stageplekken en houd je de procedures en protocollen up-to-date;
 • Je bent belast met overige schooltaken en je levert een bijdrage aan de algemene organisatie van het FlexCollege;
 • Je handelt pedagogisch en didactisch conform de uitgangspunten van het FlexCollege.

 Kennis en vaardigheden

 • Je beschikt over een relevante mbo-opleiding of zit in een opleidingstraject daarvoor; dan wel je hebt mbo+-niveau en bereid te leren;
 • Je bent bekend met de pedagogisch-didactische uitgangspunten van het FlexCollege en kan deze in al het handelen toepassen;
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken en staat open voor “best practices”
  van collega’s;
 • Je werkt aantoonbaar aan jouw professionele ontwikkeling.

Sollicitatieinformatie

Geïnteresseerd?
Je kunt reageren tot en met 1 december aanstaande, wij ontvangen graag je motivatie en Curriculum Vitae.

VOG
Een geldige VOG is nadrukkelijk vereist.
 
 

Over FlexCollege OPDC SWVZHW

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het FlexCollege, een onderdeel van het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum van Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.
 
Het FlexCollege verzorgt onderwijs en begeleiding voor leerlingen die problemen hebben met leren en/of sociaal functioneren. De missie van het FlexCollege is het continueren van onderwijs aan leerlingen die op hun stamschool zijn vastgelopen, zodat leerlingen hun schoolloopbaan op een bij hen passende en positieve  manier voort kunnen zetten.
 
Het FlexCollege biedt leerlingen een drieledig programma-aanbod:
Het onderwijsprogramma
Het trainingsprogramma
Het zorgprogramma
 
Het leren is leidend, dat wil zeggen dat het trainings- en zorgprogramma ten dienste van het onderwijsprogramma staan. Veel van de Flexleerlingen hebben om diverse redenen belemmeringen in het leren, dan wel het leerbaar zijn. Deze belemmeringen worden in kaart gebracht en waar mogelijk door het trainings- en zorgaanbod verholpen. Het trainingsprogramma omvat zowel een didactisch als een sociaal-emotioneel (op schoolgedrag gericht) component.
 
Kenmerkend voor het FlexCollege is het pedagogisch-didactisch klimaat berustend op een aantal uitgangspunten op basis van het Sociaal Competentiemodel (SCM), RET (rationele -emotieve therapie) en Oplossingsgericht werken (OGW).
 
In het kort zijn deze uitgangspunten:
Insteken op balans tussen taken en vaardigheden
Het vertalen van probleemgedrag in vaardighedentekorten
Het versterken van vaardigheden waar nodig
Regie over eigen handelen
Werken aan wat werkt
Uitgaan van eigen kracht en netwerk
 
Het SCM dient als Beginsel, RET als de Bouwstenen van onze taal en OGW als onze Basisattitude in ons pedagogisch en didactisch handelen.
 

Solliciteer