Overzicht

Achterhoek VO locatie bestuursbureau uit Doetinchem is met ingang van Maart 2022 op zoek naar een Lid raad van toezicht met juridisch profiel.

Algemene vereisten en competenties
Elk lid van de raad dient over de volgende kwaliteiten te beschikken:

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting;
 • Algemeen toezichthoudende kwaliteiten en ervaring of daarmee gelijk te stellen ervaring vanuit huidige of eerdere werkzaamheden;
 • Een hoge mate van rolbewustzijn en rolvastheid in het contact met het bestuur en interne en externe belanghebbenden bij de stichting;
 • Het vermogen en de attitude om het bestuur als klankbord met raad terzijde te staan;
 • Het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te beoordelen;
 • Het vermogen om in teamverband en als eenheid te opereren;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in hetgeen nodig is om effectiviteit, doelmatigheid en continuïteit te realiseren bij een organisatie als Achterhoek VO;
 • Het vermogen informatie te verwerven, vragen te stellen en informatie zodanig te verwerken dat een oordeel kan worden gevormd;
 • Het vermogen zich een oordeel te vormen over het functioneren van het bestuur, de individuele bestuurders en de besturing en doelbereiking van de stichting;
 • Beschikbaarheid;
 • Het gevoel voor en omgang met stakeholders;
 • Het gevoel voor politieke verhoudingen.

Deskundigheidsgebieden
Om de verschillende rollen goed in te kunnen vullen beschikt de raad als geheel over de volgende deskundigheidsgebieden:

 • Financieel/bedrijfseconomisch;
 • Onderwijskundig;
 • HRM/leiderschap;
 • ICT;
 • Bestuurlijke ervaring (leiden van een bedrijf van minimaal vergelijke omvang en complexiteit);
 • Juridisch;
 • Organisatiekunde.

Momenteel is er een vacature voor een lid raad van toezicht met juridische expertise. Kijkend naar de actuele ontwikkelingen en de aanwezige deskundigheden in de raad wordt van een kandidaat het volgende gevraagd:

 • Juridische kennis en ervaring;
 • Ervaring met samenvoegings- of samenwerkingsvraagstukken en fusie van organisatie;
 • Ruime ervaring met besturing van een complexe organisatie/onderneming en actuele ervaring van veranderprocessen en reorganisaties;
 • Ervaring met toezichthouden;
 • Beschikt over een voor de organisatie relevant maatschappelijk en/of bestuurlijk netwerk in de regio.

De raad streeft naar diversiteit in de raad. Bij de keuze voor de kandidaten zal daarom met een spreiding in onder andere sekse, leeftijd en denominatie rekening worden gehouden

Sollicitatieinformatie

Geïnteresseerd?
De werving wordt verzorgd door Beteor. Verdere informatie over de vacature en de procedure kunt u tot en met 28 januari 2022 verkrijgen bij Ernie Baelde via ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch: 040-2464900.

Over Achterhoek VO locatie bestuursbureau

Achterhoek VO is het bestuur van zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. De stichting verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur.
Achterhoek VO stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van (unieke) voortgezet onderwijsvoorzieningen van goede kwaliteit te realiseren. Elke school heeft daarbij een eigen context, een eigen cultuur en kiest een wijze van werken die daarbij past.
 
De ondersteuningsorganisatie van Achterhoek VO is ondergebracht in het bestuursbureau. Het bestuursbureau is kleinschalig en werkt effectief, staat onder leiding van de directeur bedrijfsvoering (in duo-schap) en is er om het bestuur en de rectoren/directeuren te faciliteren bij het vervullen van hun functie in de vorm van beleidsondersteuning, advies en uitvoering.
 
Kijk voor een eerste indruk van de organisatie op www.achterhoekvo.nl.
 

Solliciteer