Overzicht

Willem de Zwijger uit Schoonhoven is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een Absentiecoördinator/ leerlingbegeleider.

Jouw profiel
Jij bent degene die verlofverzoeken van leerlingen beoordeelt en al dan niet toestemming verleent. Dit doe je aan de hand van een vastgesteld protocol. Ook afwezigheid door ziekte of (on)geoorloofde afwezigheid  verwerk je en je signaleert afwijkend gedrag.
Daar neem je gericht actie op en je schakelt interne zorgmedewerkers, ouders en/of externen in als dit nodig is. Je zorgt ervoor dat er altijd goed inzicht is en overzicht is met betrekking tot absentie van leerlingen. Je doorziet de achtergronden van verzuim
en eventuele achterliggende problematiek en je fungeert naast de mentor als aanspreekpunt voor ouders over sociaal-emotionele problemen van hun kind. Je bent laagdrempelig en een vertrouwelijk aanspreekpunt voor leerlingen als zij problemen niet kunnen of
willen bespreken met de mentor. Je bemiddelt in conflictsituaties tussen leerlingen onderling, maar ook tussen leerling en mentor. Indien nodig schakel je het interne zorgteam in waar je ook deel van uitmaakt. In het zorgteam werk je samen met een zorgcoördinator,
-begeleiders en een orthopedagoog. In deze veelzijdige baan heb je een centrale en zichtbare positie binnen de school. Het is van belang dat je:

  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht en dat op de juiste wijze inzet in de omgang met leerlingen;
  • beschikt over pedagogische kennis en vaardigheden;
  • kennis hebt van de geldende wet- en regelgeving;
  • in staat bent om op het eigen handelen te reflecteren en dit ook bij leerlingen bewerkstelligt;
  • een zinvolle bijdrage levert aan het zorgteam;
  • de christelijke identiteit van de school onderschrijft en in staat bent dit in woord en daad uit te dragen.

Jouw werkplek
Je bent werkzaam in een modern schoolgebouw met zo’n 100 collega’s en ongeveer 900 leerlingen. Er heerst een prettige sfeer op school en het onderling vertrouwen tussen leerlingen en docenten is groot.
 

Sollicitatieinformatie

Meer informatie?
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met de sectordirecteur onderbouw/vmbo-t, de heer A.T. (Arthur) Seton. Vanwege de meivakantie kan dat via telefoonnummer 06-27512899.
 
Reageren
Wij ontvangen jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae graag uiterlijk 11 mei 2021. Je kunt deze sturen naar:
CSG Willem de Zwijger, t.a.v. de heer A.T. Seton
Postbus 119, 2870 AC Schoonhoven
Mailen kan ook: secretariaat@csgwillemdezwijger.nl (een ontvangstbevestiging kan vanwege de meivakantie iets langer duren).
  
De school is aangesloten bij Stichting Perspectief, een samenwerkingsverband van 8 protestants-christelijke scholen in de regio Zuid-Holland.
 
Wij werven onze nieuwe collega graag zelf. Acquisitie stellen wij niet op prijs.
Een VOG is onderdeel van de selectieprocedure.
 
 

Over Willem de Zwijger

CSG Willem de Zwijger is een streekschool voor vmbo-t, havo en vwo in Schoonhoven. Vanuit onze christelijke identiteit leren wij leerlingen om actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, die van anderen en de omgeving. Daartoe zijn vijf kernwaarden geformuleerd: aandacht, eigenheid, groei, verantwoordelijkheid en vertrouwen. We bereiken dit door een organisatievorm met een flexrooster. Dit betekent voor de leerling meer maatwerk, activerend leren, eigenaarschap en keuzevrijheid. Voor de docent betekent dit coachend en begeleidend lesgeven, een professionele houding en actief bijdragen aan de ontwikkeling van onze school.
Typerend zijn de tweejarige brugperiode en het keuzeaanbod voor de leerlingen. De afdelingen bieden extra vakken zoals LO2, BSM, Cambridge Engels en Wiskunde D. Buiten de lessen om worden leerlingen gestimuleerd hun eigen talenten te ontwikkelen.

Solliciteer